You are currently viewing کوتاه ترین دوران حکومت مربوط به کدام پادشاه بود؟

کوتاه ترین دوران حکومت مربوط به کدام پادشاه بود؟


در دهم جولای ۱۸۳۰، شارل دهم پادشاه فرانسه که کش و قوس بسیاری با مجلس و مطبوعات زمان خویش داشت، در نهایت فرمانی را در مورد انحلال مجلس و محدودیت آزادی مطبوعات اعلام نمود.

هنگامی که شاه در ۲۵ ژوئیه همان سال فرمان خویش را اعلام کرد مطبوعات آزاد به نکوهش او پرداختند. مردمان پاریس با شور میهنی فراوان به بسیج نیرو و سنگربندی در درون شهر پرداختند. آنها هم از مطبوعات آزادیخواه دفاع کردند و هم به مطبوعات هوادار شاه تاختند و بنیاد پادشاهی را فلج ساختند. مجلسیان نیز رفتار شاه را به باد سرزنش و توبیخ گرفتند.

سرانجام شاه در ۳۰ ژوئیه با اکراه و اجبار کناره گیری کرد و پسرش «لویی آنتوان» به عنوان لویی نوزدهم تاج سلطنت را بر سر گذاشت و همسرش ملکه شد. تنها بیست دقیقه بعد«لویی آنتوان» توسط انقلابیون مجبور به استعفا گردید و نمایندگان لوئی فیلیپ را به شاهی برگزید و این چنین سلطنت ژوئیه آغاز شد. پس از این حادثه «لویی نوزدهم و همسرش» برای همیشه از فرانسه به اسکاتلند و سپس اتریش تبعید شدند. این کوتاه ترین زمان سلطنت یک شاه در تاریخ محسوب می شود.

منبع

برنا نیوز