You are currently viewing مدیر وب سایت چیست و کیست؟  + مسئولیت ها، مهارت ها و مزایای تبدیل شدن به یک وب مستر – آکادمی کاپریلا

مدیر وب سایت چیست و کیست؟ + مسئولیت ها، مهارت ها و مزایای تبدیل شدن به یک وب مستر – آکادمی کاپریلا

مدیر وب سایت چیست و کیست؟ + مسئولیت ها، مهارت ها و مزایای تبدیل شدن به یک وب مستر – آکادمی کاپریلا

×

آخرین به روز رسانی: 9 اوت 1401

مدت زمان آموزش: 12 دقیقه
ویدیوهای آموزشی مرتبط