You are currently viewing تا پایان فروردین 1403، بنیاد شهید حدود 2 هزار میلیارد تومان به شرکت های بیمه بدهکار شد.

تا پایان فروردین 1403، بنیاد شهید حدود 2 هزار میلیارد تومان به شرکت های بیمه بدهکار شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل بیمه د; صفیحانی در ادامه بیان کرد: اما این موارد مانع از ارائه خدمات خوب بیمه ای به عزیزان ایثارگر در سراسر کشور نشده است. بنابراین در سال 1402 جامعه هدف روزانه 70 هزار بار و 24 میلیون بار در سال به مراکز درمانی مراجعه کردند. در عین حال، بهبودی در پرداخت ها وجود دارد. بنابراین تمامی مطالبات مراکز درمانی تا اول دی ماه 1402 پرداخت شده است.

صفیحانی همچنین با تاکید بر تسریع در روند پرداخت تسهیلات به خانواده شهدا، تصریح کرد: مدارک مستقیم پزشکی شهدا در مدت 25 روز پرداخت شده و تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد به 10 هزار و 700 مرکز افزایش یافته است. نسبت به سال قبل بیش از 30 درصد یافته است خوشبختانه با توجه به دیدار اخیری که با ریاست محترم بنیاد داشتیم، ایشان ضمن قدردانی از روز آمکلرد بیما، رضایت کلی جامعه هدف را افزایش چشمگیری اعلام کردند.